9-30-2007 Nathan Pharr Senior Portraits - Kris Ikejiri