9-29-2018 Ethan Sheu's 1/2 Birthday Party @ Sheu's - Kris Ikejiri