12-10-2017 Japan America Society Bonenkai @ Kabuki - Kris Ikejiri